یکی از مزیت های ورق های پلی روف استفاده از  واشر کرپی و در پوش آن جهت اتصال پیچ به ورق  می باشد . به کار بردن این قطعات تضمین کننده آب بندی سقف می باشد . استفاده از  این واشر کرپی به نصاب یاد آوری می نماید که محل نصب پیچ در تاج ورق می باشد. لذا از هرگونه اشتباه سهوی در حین اجرای عملیات جلوگیری می نماید.

واشر کرپی و درپوش