این قطعات برای اتصال دو انتهای سطوح شیب دار به کار میرود . قالب تولید این قطعه طوری طراحی شده است که قادر به تولید هر گونه زاویه شیب می باشد . لذا در صورت مشخص نمودن در صد شیب،کارخانه قابلیت تولید تیزه با شیب مورد نظر را دارد.

 

تیزه پالانی